رفتن به محتوای اصلی
x

پایگاه های اطلاعاتی استنادی

شامل پایگاه های داده ای که دربرگیرنده اطلاعات کتابشناختی منابع می باشند و بر اساس استنادات به منابع، گزارشات و تحلیل های استنادی منابع را ثبت و تحلیل می کنند.