رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان

مسئول فناوری اطلاعات:

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدجعفر متولی امامی

مدرک تحصیلی: کارشناس رایانه

تلفن: 37923896-031

نمابر: 03136687898

ایمیل: emami@mui.ac.ir

کتابدار دیجیتال:

نام و نام خانوادگی: فاطمه عباسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: 03137923825

نمابر: 03136687898

ایمیل: fatemehabbasi6026@gmail.com

کارشناس کتابخانه: 

نام و نام خانوادگی: نرجس سادات دوازده امامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن:37923825 -031

نمابر: 03136687898

ایمیل:emami5891@gmail.com