رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای سامانه مشابهت یاب

  • امکان بررسی سرقت علمی(plagiarism) مقالات
  • تهیه، ارائه و ارسال گزارش مشابهت یابی مقالات
  • مشابهت یابی مقالات فارسی در فاز دوم اجرا