رفتن به محتوای اصلی
x

چشم اندازها

مصمم هستیم با جلب همفکری و مشارکت فعال صاحب نظران ضمن افزایش دانش کتابداران و مهارت اطلاع یابی کاربران، در جهت حفظ و ارتقاء سطح علمی آنان، به حد استاندارد های ملی و جهانی دست یابیم. ما به ظرفیتهای علمی دانشگاه خود معتقد بوده و با تربیت نیروی انسانی شایسته، بهبود مستمر سیستمها و روشها، ایجاد فضای رقابتی، کتابخانه ها را به سازمانی پیشرو و نمونه تبدیل خواهیم نمود و تمام توان خود را به کار می بندیم تا با افزایش شیوه های دسترسی به منابع دیجیتالی، موجبات افزایش تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه را فراهم آورده و دانشگاه خود را به جایگاه ویژه ای از نظر موقعیت ملی برسانیم.